Konkurs filmowy

Woda w roli głównej

Dla uczniów z klas szkoł podstawowych
i gimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej

Jeśli nie rozstajecie się ze smartfonem, sprawnie posługujecie się lustrzanką lub kamerą,
Internet nie stanowi dla Was żadnego problemu,

nakręćcie krótki film inspirowany wodą!

Formularz zgłoszeniowy

Oceń filmy

Po kliknięciu w powyższy guzik zostaniesz przeniesiony na stronę youtube

Dąbrowskie Wodociągi serdecznie zapraszają ekipę filmową, która wzięła udział w Konkursie Filmowym pt. „Woda w roli głównej” na uroczystą Galę, podczas której odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród.

Wręczenie nagród odbędzie się w Światowy Dzień Wody tj.
22 marca 2019 r. o godz. 09:00 – 11:00
w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Atrakcją Gali Filmowej będzie Muzyczny Spektakl Teatralny „Baśń o złotej kaczce”.

Wygrywa cała klasa!

I miejsce

Wycieczka do Centrum WIEDZY O WODZIE Hydropolis WE WROCŁAWIU

II miejsce

Wycieczka do centrum edukacji teatralnej w krakowie

III miejsce

Bilety do kina Helios

Nagrody internautów

Plecaki

Nagroda dla szkOŁY, KTÓREJ KLASA ZDOBYŁA 1 MIEJSCE

Tablica INTERAKTYWNA

GALA FILMOWA
w Światowy Dzień Wody

W kilku krokach

1


Jedna klasa może zgłosić tylko jeden film.

2

Filmy mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i przesłane w formacie: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265), a ich długość maksymalna powinna wynosić około 3 minut.

3

Wychowawca / opiekun zgłasza klasę do udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego następnie zgody rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania tutaj) przesyła na adres: Dąbrowskie Wodociągi ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

4

Wychowawca/opiekun przesyła do nas film, za pośrednictwem serwisu WeTransfer. Instrukcja dodania i przesłania filmu tutaj

5


Termin nadsyłania prac: przedłużamy termin nadsyłania prac do dnia 6 marca 2019 r

6

Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.youtube.pl może polubić film raz dziennie, poprzez kliknięcie wybranego filmu, który będzie znajdował się na kanale Konkurs Filmowy 2019 Dąbrowskie Wodociągi

7

Głosowanie internautów. Zwycięzcą nagrody “Najlepszy film w ocenie internautów” zostania klasa, której film otrzyma największą liczbę głosów lubiących film na stronie www.youtube.pl do dnia 8 marca 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE KONKURSU

Jury konkursu

Przewodniczący jury

Andrzej Malinowski

czytaj więcej...

Członek Jury

Krzysztof Kusz

czytaj więcej...

Członek Jury

Mieczysław Herba

czytaj więcej...

Kontakt
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy po zalogowaniu

Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN Konkursu Filmowego pt. „Woda w roli głównej”.organizowanego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z okazji Światowego Dnia Wody.
I Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Filmowego pod hasłem „Woda w roli głównej” są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Przedmiotem Konkursu Filmowego są prace związane z hasłem przewodnim konkursu.
 3. Konkurs Filmowy został zorganizowany dla osób fizycznych w wieku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do tych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej.
II Terminy Konkursu Filmowego:
 1. prace konkursowe należy przesyłać organizatorowi do dnia 10 marca 2019 r.
 2. głosowanie internautów na umieszone filmy na stronie internetowej do dnia 14 marca 2019 r.
 3. ocena prac przez jury odbędzie się w terminie do dnia 17 marca 2019 r.
 4. W Konkursie Filmowym nie mogą brać udział członkowie rodzin członków Jury Konkursu Filmowego i Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. tj. ich dzieci i rodzeństwo.
 5. Konkurs Filmowy ma charakter otwarty i jest bezpłatny.
III Cel konkursu
 1. Konkurs Filmowy ma na celu:
  • zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej tematem picia wody z kranu poprzez promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.
  • promowanie sztuki filmowej.
IV Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu jest konkretna klasa danej szkoły z której zostali zgłoszeni uczniowie.
 2. W imieniu klasy zgłoszenia dokona wychowawca klasy zwany w regulaminie opiekunem klasy.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez opiekuna klasy oraz zgłoszenie szkoły i klasy dokonane przez opiekuna klasy przy czym zgłoszenie to będzie traktowane jako oświadczenie o wyrażeniu zgody przez uczniów, rodziców oraz dyrektora szkoły na udział klasy w konkursie.
 4. Wypełnienie zgłoszenia aktualnymi danymi osobowymi opiekuna klasy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna klasy na potrzeby realizacji konkursu, a także na publikację danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 202 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)
V Zasady konkursu
 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu Filmowego, może nastąpić po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji opiekuna klasy (podanie pełnych danych teleadresowych, nazwy szkoły, tytułu filmu) oraz załączeniu oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich uczniów klasy i umieszczeniem filmu na stronie: www.konkursfilmowy2019.dabrowskie-wodociagi.pl.
 2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkurs Filmowego tylko i wyłącznie filmy wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie filmów wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy Konkursu Filmowego ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanego filmu, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 3. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do publikacji filmu i udziału w Konkursie Filmowym. Organizator ma również prawo do nie dopuszczenia filmu do publikacji z innych uzasadnionych przyczyn. Filmy zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji.
 4. Uczestnicy Konkursu Filmowego udostępnią nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do filmu zgłoszonego w Konkursie Filmowym do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu Filmowego. Jednocześnie Uczestnicy Konkursu Filmowego upoważniają Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Konkursu Filmowego, lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie. Uczestnicy na prośbę Organizatora udostępnią oryginalny plik źródłowy zgłoszonego filmu (oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem).
 5. Każda klasa uczestnicząca może przesłać na Konkurs Filmowy jeden film, który wiąże się z tematem konkursu. W przypadku zgłoszenia większej ilości filmów przez tą samą klasę, Organizator bez konsultacji z opiekunem klasy wybierze film konkursowy i opublikuje go na stronie internetowej.
 6. Filmy mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i przesłane w formacie: mp4, zapisane w typie kodeku H264, a ich długość maksymalna powinna wynosić do 3 minut.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć film z Konkursu Filmowego, w przypadku, gdy działanie uczestnika w Konkursie Filmowym jest nieuczciwe i narusza zasady etyki oraz w sytuacjach o których mowa w pkt.3.
 8. Uczestnik, którego film został wykluczony z Konkursu Filmowego zostanie o tym fakcie poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.
VI Ocena i nagrody
 1. Zgłoszona do Konkursu Filmowego konkretna klasa danej szkoły zwana dalej uczestnikiem konkursu i będzie oceniany w dwóch kategoriach:
  • najlepszy film w ocenie Jury,
  • najlepszy film w ocenie internautów,
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.Konkursfilmowy2019.dabrowskie-wodociagi.pl może oddać głos raz dziennie poprzez kliknięcie wybranego filmu. Logowanie do serwisu wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, hasło.
 3. Oceny nadesłanych filmów biorąc pod uwagę spełnienie warunków konkursu i osiągnięcie celu konkursu dokona jury powołane przez Organizatora.
 4. Jury dokona wyboru finalistów Konkursu Filmowego i przyzna następujące nagrody:
  • I miejsce – Wycieczka dla klasy do Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu. (Organizator zapewni bilety wstępu oraz transport.)
  • II miejsce – Wycieczka dla klasy do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. (Organizator zapewni bilety wstępu oraz transport.)
  • III miejsce – Bilety dla całej klasy do kina Helios w Dąbrowie Górniczej.
  • Najlepszy film w ocenie internautów – Plecaki dla całej klasy.
  Nagroda dla szkoły której klasa zdobyła 1 miejsce – Tablica interaktywna
 5. Nagrody przyznawane są dla danej klasy. Udział w wycieczce mogą wziąć wszyscy uczniowie nagrodzonej klasy.
 6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania Konkursu Filmowego, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.
 7. Zwycięzcą nagrody „Najlepszy film w ocenie internautów” zostanie klasa, której film otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej www.konkursfilmowy2019.dabrowskie-wodociagi.pl .
 8. Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.konkursfilmowy2019.dabrowskie-wodociagi.pl może oddać głos raz dziennie poprzez kliknięcie wybranego filmu. Logowanie do serwisu wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, hasło.
 9. Jedna osoba jest uprawniona do oddania jednego głosu dziennie.
 10. Wyniki Konkursu Filmowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.konkursfilmowy2019.dabrowskie-wodociagi.pl.
 11. Miejsce i czas odbioru nagród określi Organizator Konkursu Filmowego, o czym laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem poczty.
 12. Laureat Konkursu Filmowego oraz osoby wyróżnione po powiadomieniu przez Organizatora biorą udział w oficjalnej uroczystości wręczenia nagród.
 13. W przypadku niemożności skontaktowania się z nagrodzoną osobą lub nieodebrania nagrody przez okres 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu Filmowego, nagrodzony utraci prawo do przyznanej nagrody.
VII Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.konkursfilmowy2019.dabrowskie-wodociagi.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Filmowego można uzyskać na stronie www.dabrowskie-wodociagi.pl oraz wysyłając zapytanie do Organizatora pod e-mail: pr@dabrowskie-wodociagi.pl,
 4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić wniosek do Organizatora o ocenę działania innego uczestnika Konkursu Filmowego pod względem nie przestrzegania zasad regulaminu.
 5. Oceny działania pod kątem nie przestrzegania zasad regulaminu oraz zgłoszonych wniosków dokonuje Organizator. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji tej oceny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu Filmowego.
Wersja do druku

Andrzej Malinowski

Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. organizatora i sponsora Wideokonkursu „Woda w roli głównej”.

Iwona Wilk

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach. Pracę dyrektora i menedżera placówki umiejętnie łączy z własną pracą artystyczną, dydaktyczną i promocją artystyczną młodzieży na arenie międzynarodowej. Pod jej kierownictwem oraz dzięki jej inicjatywie i pasji MOPT stał się centrum kulturalnym dla młodzieży z regionu Śląska i Zagłębia, w której można rozwijać swoje zdolności w dziedzinie plastyki, muzyki, teatru, tańca. Cyklicznie organizuje międzynarodowe warsztaty artystyczne w Austrii, Włoszech, Czechach i Polsce. Jako sekretarz Stowarzyszenia na rzecz kultury indyjsko - polskiej IPCC jest organizatorem wielu inicjatyw pod patronatem Ambasadora Indii.

Andrzej Malinowski

Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. organizatora i sponsora Wideokonkursu „Woda w roli głównej”.

Krzysztof Kusz

Uczestniczył przy nagradzanych projektach filmowych takich jak ''SUKNO'' „Cofnąć czas na Karskiego” „Trzy Dwa%UHT”. Jest autorem zdjęć do filmu „ Zenon” w reż. Huberta Klimko-Dobrzanieckiego i studentem WRiTV w Katowicach. Realizował projekty telewizyjne w TVN, TVP oraz agencji Reuters i Tv Polvision w USA. Zrobił kilka reklam telewizyjnych i kinowych. min. dla Polskapresse i miasta Sosnowiec. Obecnie pracuje w telewizji Polsat. Posiada licencje na latanie dronem i specjalizuje się w filmowaniu z powietrza.

Mieczysław Herba

operator telewizyjny, reżyser, scenarzysta i fotograf, trochę podróżnik i poeta. Pracuje od 1991 roku w TVP Katowice. Autor zdjęć do wielu filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, oraz seriali takich jak „Cztery Kąty Anioł Piąty”. Najnowszy projekt to zdjęcia do serialu „Młodzi Lekarze” z emisją pierwszego odcinka planowaną na marzec 2019. Wspólnie z Jerzym Stuhrem napisał scenariusz do filmu fabularnego „Pogoda na jutro”. Studiował Realizację Obrazu Telewizyjnego i Filmowego na WRiTV UŚ w Katowicach, tam skończył też drugi kierunek, Reżyserię Telewizyjną i Filmową. Obecnie jest doktorantem w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wykłada w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana.

Błąd!

Wypełnij wszystkie dane.

Zgłoszenie

Krok 1 z 2: Zgoda na warunki udziału w konkursie


Akceptuję regulamin Konkursu Filmowego pt. „Woda w roli głównej” organizowanego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Organizator konkursu opublikuje film na kanale Konkurs Filmowy 2019 na stronie internetowej www.youtube.com

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu filmowego (przez promocję rozumie się umieszczenie fragmentów lub całości filmów w mediach np. na stronie internetowej konkursu oraz mediach społecznościowych) przez Dąbrowskie Wodociągi z siedzibą przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119) – RODO.

Administratorem danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Spółką. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu filmowego na podstawie wyrażonej zgody i będą przechowywane przez okres 10 lat na podstawie art. 6.1 a RODO. Podane dane osobowe będą udostępniane firmie Pimedia Przemysław Kozok z siedzibą przy ul. Hermana Wróbla 3A lok. 7, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu obsługi informatycznej strony internetowej konkursu. Podane dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.